Novice

Potrebujete pomoč?

Pokličite +386 1 2806 200 ali nam pišite na info@kig.si

KIG d.d uspešno sodeluje pri opremljanju cestnih predorov v Bosni in Hercegovini

31. 7. 2019

V mesecu juliju smo dobavili 150 znakov z notranjo osvetlitvijo za predora Perčuj (1022m) in Ričice (628) na avtocestnem koridorju Vc.

S tem projektom KIG d.d utrjuje vodilni položaj proizvajalca tunelskih znakov z notranjo osvetlitvijo v JV Evropi.


SKLIC 26. REDNE SEJE DRUŽBE KIG D.D.

17. 7. 2019

Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, matična številka: 5034418000, davčna številka: SI 86115308, in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

26. redno sejo skupščine družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.,

ki bo dne 27.08.2019 ob 9. uri

v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

 1. 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine
  Predlogi sklepov:
  Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.

 1. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
  Predlogi sklepov:
  2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe KIG d.d. za poslovno leto 2018 ter preveritvi poročila o odnosih do povezanih družb. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.
  2.2. Na dan 31.12.2018 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 6.407.461,62 EUR in se v višini 117.484,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico, preostanek v višini 6.289.977,62 EUR pa ostane nerazporejen. Dividende se delničarjem izplačajo najkasneje do 30.11.2019, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo.
  2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.
  2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

 1. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021
  Predlog sklepa:
  Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju.

Informacije za delničarje                                            

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 23.08.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 23.08.2019. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.

 

KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.
Uprava družbe
Tomaž Ocvirk

 


Varovane kolesarnice za električna kolesa

16. 7. 2019

Podjetje KIG d.d. je bilo del uspešnega sodelovanja v pilotnem projektu izdelave in postavitve varovane kolesarnice za električna kolesa.

Kolesarnica je plod uspešnega sodelovanja Občine Grosuplje z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v okviru evropskega projekta MUSE.


Energetska prenova v KIGu

13. 6. 2019

V mesecu maju smo zaključili z investicijami, ki nam bodo pomagale, da bomo energetsko bolj učinkoviti.

 • zamenjava energenta za ogrevanje (UNP -> zemeljski plin)
 • zamenjava starega, dotrajanega plinskega kotla z novim kondenzacijskim
 • posodobitev krmiljenja kotlovnice
 • zamenjava oken in obnovitev fasade na upravni stavbi
 • preplastitev dela dvorišča, ki je najbolj obremenjen

SKUPINA KIG USPEŠNO V NOV CERTIFIKACIJSKI CIKEL PO ISO 9001 IN ISO 14001

14. 5. 2019

Podjetji KIG d.d. in KIG KGA d.o.o. sta uspešno prestali recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001 in ISO 14001 s strani podjetja Bureau Veritas.

Prejeli smo 1 manjšo neskladnost, ki smo jo takoj odpravili. Hkrati pa se je certificiranju pridružilo še hčerinsko podjetje MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA in sicer po obeh sistemih. Tako smo uspešno zaključili projekt uvedbe omenjenih sistemov na vsa podjetja v Skupini KIG.


Prejšna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Naslednja
Zakaj je dobro delati z nami?
Edinstveni

Vse na enem mestu: mehanska in ročna obdelava od načrtovanja do izvedbe, od surovine do končnega izdelka narejeno v vsaki želeni barvi

Izkušeni

Več kot 65 let izkušenj pri delu s pločevino in cevmi, z aluminijem in inoxom, h kakovosti naravnano in produktivno osebje

Stabilnost

Boljši od konkurence – finančna stabilnost, član skupine MSIN (100 milijonov EUR letnih prihodkov), certificirani dobavitelj podjetja IKEA.

Zanesljivi

Sistemsko upravljanje procesa načrtovanja & dobave & proizvodnje.

Stalnost

Zagotovljena s certifikatom ISO (9001, 14001,27001), najsodobnejša informacijska oprema.

Sledljivost

Z našo programsko rešitvijo LPPM nudimo POPOLNO SLEDLJIVOST

Kakovost

Zagotavljamo najvišjo KAKOVOST, ker uporabljamo samo najboljše materiale

Varnost

Zagotavljamo najvišjo stopnjo VARNOSTI s široko izbiro varnostnih elementov

Drugačni

Ker proizvajamo visoko zmogljive prometne znake

Boljši

Ker imamo s strani 3M certificirano proizvodnjo in dajemo do 12-letno garancijo za natisnjene znake

Dodana vrednost

Z učinkovitim proizvodnim procesom in sposobnostjo vključevanja različnih tehnologij in izdelkov