SKLIC 26. REDNE SEJE DRUŽBE KIG D.D.

Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, matična številka: 5034418000, davčna številka: SI 86115308, in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

26. redno sejo skupščine družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 27.08.2019 ob 9. uri
v sejni sobi v prostorih družbe MSIN d.o.o. na naslovu Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine
Predlogi sklepov:
Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe KIG d.d. za poslovno leto 2018 ter preveritvi poročila o odnosih do povezanih družb. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.
2.2. Na dan 31.12.2018 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 6.407.461,62 EUR in se v višini 117.484,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico, preostanek v višini 6.289.977,62 EUR pa ostane nerazporejen. Dividende se delničarjem izplačajo najkasneje do 30.11.2019, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.
2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.
Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 11.00 ure.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 23.08.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 23.08.2019. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.
 
                                                                                                                                                 KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.
                                                                                                                                                 Uprava družbe
                                                                                                                                                 Tomaž Ocvirk