INFORMACIJA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV V SKLADU S 147. ČLENOM ZTFI-1

Izdajatelj KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d., Zagorica 18, 1292 Ig, matična številka: 5034418000, davčna številka: SI 86115308 (v nadaljevanju: KIG d.d.), na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljevanju: ZTFI-1) in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19) zainteresirano javnost obvešča, da je dne 6.1.2020 prejel obvestilo družbe ADM INVEST družba za investiranje d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 1420917000 (v nadaljevanju: ADM INVEST d.o.o.), glede spremembe pomembnih deležev glasovalnih pravic v družbi KIG d.d.
Družba ADM INVEST d.o.o. je na podlagi na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20.12.2019 s prodajalcem, družbo CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5533473000, pridobila 10.000 navadnih kosovnih delnic z oznako KIGG izdajatelja KIG d.d., kar predstavlja 4,0881% od vseh izdanih delnic KIGG oziroma 4,26% glasovalnih pravic v družbi.
Po opravljenem prenosu je družba ADM INVEST d.o.o. imetnik 13.188 delnic z oznako KIGG, kar predstavlja 5,3914% od vseh izdanih delnic KIGG oziroma 5,61% glasovalnih pravic v družbi.
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev, poslanega s strani zgoraj navedenega delničarja, hranimo v arhivu družbe.
Ta objava bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe KIG d.d.
Ig, dne 7.1.2020
 
                                                                                                                                                                                                             KIG d.d.
                                                                                                                                                                                                             Tomaž Ocvirk, direktor