Okolje in kakovost

OKOLJSKA POLITIKA

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni v podjetju se zavedamo, da le okolju prijazno podjetje, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde, zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi ter okolico.

Za dosego omenjenih ciljev se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje izvajali naslednje aktivnosti:

 • Skrb za varovanje naravnega okolja vključujemo v posamezna investicijska vlaganja, vpeljujemo tehnologije, ki so ekološko primernejše in vplivajo na izboljševanje procesov
 • Z doslednim spremljanjem in upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov, ki so povezani z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji, ter letno preverjamo njihovo učinkovitost, možnosti izboljševanja in izpolnjevanje obveznosti glede skladnosti
 • Skrbimo za racionalno rabo energentov in zmanjševanje nastajanja odpadkov
 • Z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, vplivamo na odgovornejši odnos do okolja, ter zmanjšujemo tveganje in izboljšujemo postopke za nastanek izrednih dogodkov in tako v največji možni meri preprečujemo onesnaževanje okolja
 • Dobavitelje in pod-pogodbenike seznanjamo z našo okoljsko usmeritvijo in jih nadzorujemo
 • Zavzemamo se za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in pridobivanjem dodatnega zaupanja tako lokalnega prebivalstva, kot naših kupcev
 • Okoljska politika je dostopna javnosti.

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni se nenehno zavzemamo za čim bolj prijetno delovno okolje, ter za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.

POLITIKA KAKOVOSTI

 • Kakovost in varnost izdelkov je na prvem mestu – sistematično prepoznavamo tveganja in jih sistemsko odpravljamo oz. zmanjšujemo.
 • Gradimo rast skozi strateška partnerstva z našimi kupci.
 • Varujemo naravno okolje in zagotavljamo zdravje in dobro počutje naših zaposlenih.
 • Prizadevamo si za dober ugled podjetja ter poslujemo skladno z zakonodajo in standardi ter se zavezujemo k izpolnjevanju vseh veljavnih zahtev.
 • Delovanje kakovosti dojemamo kot dinamičen proces in ga stalno preverjamo in izboljšujemo ter prilagajamo glede na spreminjajoče potrebe trga.
 • Zavedamo se pomena medsebojnega sodelovanja med posameznimi procesi ter potrebnosti nenehnih izboljšav – usposabljamo posameznike za delo v skupinah, za aktivno prizadevanje in prispevanje k nenehnemu izboljševanju.
 • Inovacije in koristni predlogi – zagotavljamo, da so najboljše prakse razširjene po celotnem podjetju.
 • Razvoj usmerjamo v snovanje pametnih rešitev, ki prispevajo k nizko ogljični družbi skladno z našo razvojno strategijo KIG Eco Mobility sistemi: čisto, pametno, varno.
 • Proizvodni procesi – stalno se osredotočamo na izboljšanje učinkovitosti in sledljivosti procesov.
 • Tesno sodelujemo z dobavitelji z namenom racionalizacije poslovanja in zmanjševanja nepravilnosti.
 • Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti ter zadovoljni kupci in zaposleni.